Statut stowarzyszenia

Pobierz formularz DEKLARACJI  CZŁONKOWSKIEJ >

Postanowienie ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Doradców Podatkowych i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

Art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia   07.04.1989r. "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym celu działania.

3. Stowarzyszenie posiada odznakę według zatwierdzonego wzoru.

Cele i środki działania.

Art. 4

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności doradcy podatkowego,
 2. prowadzenie na rzecz członków działalności edukacyjno - szkoleniowej,
 3. propagowanie nowoczesnych form organizacji pracy doradców podatkowych,                   
 4. reprezentowanie zawodowych interesów swoich członków wobec organów administracji publicznej i samorządowej,
 5. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi i społecznymi,
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz członków Stowarzyszenia i ich pracowników,
 7. propagowanie wiedzy podatkowej, ekonomicznej w społeczeństwie, udział w akcjach informacyjnych.

Art. 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe głównie przez:

 1. organizowanie działalności szkoleniowej, wydawniczej oraz doradczo - konsultacyjnej,
 2. wymianę informacji i doświadczeń,
 3. organizowanie zjazdów, kongresów, sympozjów, wykładów itp.,
 4. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych jako: Działalnośc organizacji profesjonalnych (PKD 91.12.Z), Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.Z), Reklama (PKD 74.40.Z)"
 5. delegowanie członków Stowarzyszenia jako przedstawicieli doradczych do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 6

1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • jest doradcą podatkowym wpisanym na listę KIDP,
 • zgłosiła chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i uzyskała rekomendację co najmniej dwóch jego członków.

2. Członkiem zwyczajnym jest też osoba fizyczna nie będąca doradcą podatkowym, która 25 października 2011r. jest członkiem Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem Stowarzyszenia, zwyczajnym i wspierającym, zostaje się po złożeniu pisemnej daklaracji, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może byc osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w dzialalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych.

Art. 7

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestniczenia, wnioskowania i głosowania na Walnym Zebraniu oraz biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania - na warunkach ustalonych przez Zarząd - z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania Zarządowi wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 4. noszenia odznaki Stowarzyszenia.

2.Członkowi wspierającemu i honorowemu przysługują te same prawa z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział z głosem doradczym w satutowych władzach Stowarzyszenia.

Art. 8

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. popierania działalności Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości, propagowania haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
 4. regularnego opłacania składek.

2. Członek wspierający ma obowiązek opłacania składek i wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, oraz przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Art. 9

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, która jest skuteczna pod warunkiem nieposiadania żadnych zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia, w szczególności z tytułu składek członkowskich,
 2. wykluczenia przez Zarząd w drodze decyzji: - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; - z powodu zalegania w opłacaniu składek przez co najmniej 6 kolejno następujących po sobie miesiącach,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub utraty przez członka zdolności do czynności prawnych oraz utraty osobowiści prawnej przez osoby prawne.

Art. 10

 1. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz o wykluczeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
 2. Odwołanie winno być wniesione na piśmie w ciągu dwóch tygodnia od doręczenia uchwały zainteresowanemu lub członkowi, za pośrednictwem Zarządu.
 3. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.
 4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Art. 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.

3. Czlonkowie władz Stowarzyszenia pracują dla niego społecznie, bez wynagrodzenia.

4. Uchwału wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Art. 12

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:

 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 13

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, nie później niż na 30 czerwca. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określanie głównych kierunków działalnia i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z całorocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty,
 5. podejmowanie uchwał, na wniosek Komisji Rewizyjnej, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 6. uchwalenie budżetu na rok bieżący,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich, terminów płatności oraz wysokości innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozstrzyganie odwołań zainteresowanych od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 14

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane:

 1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
 2. z inicjatywy Zarządu,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemne żądanie co najmniej 1/5 części członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

Art. 15

1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko ci członkowie Stowarzyszenia, którzy nie zalegają ze składkami.

2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu musi być wykorzystane osobiście.

Art. 16

1. Zarząd Stowarzyszenia wysyła do Członków zawiadomienia o mającym się odbyć Walnym Zebraniu SMS-em lub pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed jego terminem, oznaczając dzień, godzinę i miejsce (adres) zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.

2. Członkowie mają obowiązek podać Zarządowi adres e-mailowy i/lub numer telefonu, na które zawiadomienie powinno być wysłane.

Art. 17

1. Do ważności Walnego Zebrania Stowarzyszenia potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków.

2. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie ważne jest bez względu na ilość obecnych.

3. Walne Zebranie w drugim terminie zwoływane jest niezwłocznie.

Art. 18

1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie.

2. Walne Zebranie wybiera także Sekretarza-protokolanta.

3. Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz-protokolant Walnego Zebrania.

Art. 19

Wybór Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może uchwalić głosowanie tajne we wszystkich innych sprawach.

Art. 20

1. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd Stowarzyszenia winien zebrać się w ciągu 7-miu dni od dnia wyboru i wybrać ze swojego składu Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika.

3. Zmiany w zakresie funkcji społecznych pełnionych przez poszczególnych członków w Zarządzie wymagają ponownego jego ukonstytuowania.

Art. 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • kierownictwo sprawami Stowarzyszenia,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów, oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia,
 • przyjmowanie i skreślenie członków,
 • administracja majątkiem i funduszem Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem,
 • przyjmowanie, względnie zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
 • zaciąganie zobowiązań majątkowych.

Art. 22

Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Art. 23

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja winna zebrać się w ciągu 7-miu dni od dnia wyboru i wybrać Przewodniczącego.

3. Zmiana Przewodniczącego Komisji wymaga ponownego jej ukonstytuowania.

Art. 24

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.

2. Komisja ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia.

3. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół zapoznając z nim Zarząd najpóźniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

4. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu.

Majątek Stowarzyszenia

Art. 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 • wpisowego i składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych),
 • prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i dokumentującą ją rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych wymagają złożenia dwóch podpisów: Skarbnika, Przewodniczącego lub innego członka Zarządu.

Zmiana statutu i rozwiązanie.

Art. 26

1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 3/4 głosów Członków obecnych na Walnym Zebraniu.

2. Jeśli wniosek o zmianę statutu nie jest wnioskiem Zarządu to musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania, wraz z jego wersją utrwaloną elektronicznie w formie dokumentu edytowalnego.

3. Zarząd ma obowiązek umieścić sprawę rozpatrzenia wniosku w porządku obrad i podać treść wniosku do wiadomości Członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Art. 27

1. Do likwidacji Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Walnego Zebrania powzięta większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Jeżeli wniosek o likwidację nie jest wnioskiem Zarządu to musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i powinien być umieszczony w porządku dziennym tego Zebrania.

3. Wraz z uchwałą o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu pozostałego na dzień likwidacji majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

4. Statut niniejszy obowiązuje od 01 listopada 2011r.

5. Uchyla się Statut uchwalony przez założycieli Stowarzyszenia 26 czerwca 1993 r.