Aktualności

27.02.2024

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Doradców Podatkowych

Koleżanki i Koledzy

Zarząd SDP w Katowicach informuje, iż dnia 27 lutego 2024 roku o godz. 10.00 w
Katowicach ul.Gawronów 20 odbędzie się Walne Zebranie
Członków ( dalej WZ ).

W przypadku, gdyby WZ nie mogło się odbyć w pierwszym terminie niniejszym
zwołuje się i wyznacza drugi termin dnia 27 lutego 2024 roku na godz. 10.30 w tym
samym miejscu.

Porządek WZ:

1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Wybór Prezydium Zebrania ( w tym przewodniczącego i sekretarza ).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie zarządu SDP z działalności za 2023 rok.
5. Omówienie Sprawozdania finansowego SDP za 2023 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SDP z działalności za 2023 rok.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał ws:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
b) rozliczenia wyniku finansowego za 2023 rok,
c) udzielenia absolutorium Zarządowi pełniącemu obowiązki do dnia 13 października
2023 roku
d) udzielenia absolutorium Zarządowi pełniącemu obowiązki od dnia 13 października
2023 roku.
8. Przedstawienie planu działania Zarządu SDP na 2024 rok.
9. Uwagi i wnioski.
10. Zakończenie WZ.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 15 Statutu SDP prawo głosu na WZ mają
tylko członkowie SDP ( wykonywane jedynie osobiście ), którzy nie zalegają ze składkami.
Zalegle składki można uregulować przed terminem WZ przelewem na konto bankowe SDP.

Zapraszamy W imieniu Zarządu SDP    Zdzisława Koziara